Fag: KRL Grunnfag

Oppgavetype: Hjemmeoppgave

Tidspunkt: Høsten 1999

 

 

Det nye Testamente - 1. Korinterbrev - Historisk bakgrunn

 

1. Paulus kommer til Korint på sin 2. misjonsreise i omtrent 50/51. Det såkalte Delfi-innskriftet er det beste historiske holdepunktet vi har for å fastslå dette. Det var et brev som ble sendt fra keiser Klaudius til guvernøren Gallio datert år 51 e. Kr., og i Apg. 18,12 finner vi uttrykt at Paulus var her under Gallio.

 

2. Paulus’ opphold i Korint varte i halvannet år, og denne byen hadde stor misjonsstrategisk betydning. Medarbeiderne i Korint var Akvilas og kona Priskilla, samt Silas og Timoteus; alle nevnes i Apg. 18. Under oppholdet begynner Paulus sin forkynnelse i synagogen etter sitt prinsipp: jøde først, så greker. Imidlertid møtte han en del motstand her og vender seg deretter til hedningene. Blant disse vinnes mange for Kristus, og etter hvert er Paulus en svært sentral person i grunnleggingen av en livskraftig menighet.

 

3. Apollos kommer til Korint. Han var en svært lærd og veltalende mann fra Alexandria og ble i starten til stor velsignelse i arbeidet i menigheten. Men senere førte hans veltalenhet og lærdom til problemer i menigheten, et element som blir behandlet i brevet.

 

4. Den direkte foranledningen til brevet var konkrete problemer i menigheten, det er et såkalt leilighetsskrift til en ung menighet i tette hedenske omgivelser. Mellom Paulus og menigheten har det faktisk vært ført en brevveksling, og et brev har blitt sendt tidligere. I 1. Kor 7,1 går det fram at menigheten har skrevet et brev til Paulus, som 1. Kor er et svar på, og i 5,9 nevner Paulus et brev som han tidligere har skrevet til menigheten, og som den til dels har misforstått. 1. Kor er altså det andre i rekken, og er skrevet på grunn av både skriftlige og muntlige beretninger om tilstanden i menigheten.

 

5. Når det gjelder tid og sted, så er brevet skrevet i Efesus i år 55, noe vi kan lese i 1. Kor 16,3 ut fra konteksten.

 

6. Brevet fikk tidlig stor utbredelse og anerkjennelse, senest i år 96 er det kjent i Rom, noe vi kan lese ut fra det såkalte 1. Clemensbrev. Et av de viktigste kildeskrifter for vår viten om de paulinske menigheter og oldkristendommen i det hele tatt grunnet brevets stilling til praktiske spørsmål som oppsto i de første slektsledds menigheter.